قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی

  دانلود متن کامل | 10000 تومان
   تعداد صفحات : 133 صفحه
    نوع فایل : Word

     قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی 

     فهرست مطالب

     چکیده
     مقدمه
     مهمترین اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر
     1- اعلامیه جهانی حقوق بشر
     2- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
     3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
     2- سؤالات
     3- فرضیه ها
     4- روش تحقیق
     بخش اول
     رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

     بخش اول - رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
     فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
     مبحث اول: تعاریف
     گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت
     بند اول- قرار
     بند دوم: بازداشت
     گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت
     گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
     بند اول- بازداشت و توقیف
     بند دوم- بازداشت و حبس
     بند سوم- بازداشت و جلب
     بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
     مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت
     گفتار اول- عصر باستان
     گفتار دوم- دوران معاصر
     فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت و اهداف قرار بازداشت موقت
     مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت
     گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
     الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
     ب- حفظ منافع بزه دیده
     ج- حفظ منافع متهم
     گفتار دوم– عقل
     مبحث دوم: اهداف اخذ تامین قرار بازداشت موقت
     گفتار اول: دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه
     گفتار دوم – جلوگیری از قرار و پنهان شدن متهم
     گفتار سوم- جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم تبانی با شهود
     گفتار چهارم- اقدام تأمینی
     بند اول- تدبیر تامین ناظر به منافع متهم
     بند دوم- جلوگیری از ارتکاب جرم
     فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در خصوص قرار بازداشت متهم
     مبحث اول- دیدگاه موافقان
     بند اول – جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
     بند دوم- جلوگیری از امحای آثار جرم
     بند سوم- پیشگیری از تبانی با سایر اشخاص
     بند چهارم- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی
     مبحث دوم- دیدگاه مخالفان
     بند اول- تعارض با اصل برائت
     بند دوم- تاثیر در سرنوشت پرونده کیفری
     بند سوم- تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری
     بند چهارم- غیرقابل جبران بودن بازداشت پس از صدور حکم به نفع متهم

     بخش دوم : رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قراربازداشت موقت
     فصل اول- انواع بازداشت موقت بعنوان قرار تامین کیفری مناسب
     مبحث اول: انواع و موارد قرار بازداشت موقت بعنوان قرار اولیه
     گفتار اول: قرار بازداشت موقت اختیاری و موارد آن
     الف) قرار بازداشت موقت اختیاری
     ب) موارد قرار بازداشت موقت اختیاری
     گفتار دوم: قرار بازداشت موقت اجباری و موارد آن
     الف) قرار بازداشت موقت اجباری
     ب) موارد بازداشت موقت اجباری
     بند اول- در قانون آیین دادرسی کیفری
     بند دوم- در قوانین خاص
     مبحث دوم- قرار بازداشت موقت، جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
     گفتار اول- قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
     بند اول- ماهیت قرار کفالت
     الف- قرار اخذ کفیل
     ب- قرار قبولی کفالت
     بند دوم- شرایط قرار کفالت
     الف- شرایط کفیل
     ب- ضابطه تعیین وجه الکفاله
     بند چهارم- قابلیت اعتراض
     بند پنجم: ضمانت اجرای قرار
     الف- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل
     ب- ضمانت اجرای امتناع کفیل از حاضر کردن متهم
     گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه
     وثیقه قضایی
     الف)قرار اخذ وثیقه:
     ب) قرار قبولی وثیقه:
     بند دوم- شرایط وثیقه
     الف- مال مورد وثیقه
     ب- میزان وثیقه
     ج- نحوه مصرف مال مورد وثیقه
     بند سوم- ضمانت اجرای قرار
     الف- ضمانت اجرای عجز متهم از تودیع وثیقه:
     ب- ضمانت اجرای استنکاف وثیقه¬گذار از حاضر کردن متهم:
     فصل دوم- شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقت
     مبحث اول- ضوابط اخذ تامین کیفری
     گفتار اول: موارد خاص
     الف- شاخص موضوع تامین:
     ب- قرار تامین خاص
     گفتار دوم- ضوابط عام
     الف- اهمیت جرم و شدت مجازات
     ب- دلائل و اسباب اتهام
     ج- احتمال فرار متهم
     د- از بین رفتن آثار جرم
     هـ- سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن و حیثیت او
     گفتار دوم: مقامات صالح صدور قرار بازداشت موقت
     گفار سوم: ضرورت توجیه قراربازداشت موقت
     گفتار چهارم: مدت بازداشت موقت و کیفیت تمدید آن
     مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
     گفتار اول- اعتراض به قرار بازداشت موقت و مرجع رسیدگی به آن
     گفتار دوم- مرجع رسیدگی به اعتراض
     گفتار سوم- موارد الغاء قرار بازداشت موقت

     دارای پاورقی        دانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی , دانلود کار تحقیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی , کار تحقیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت