کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

  دانلود متن کامل | 14000 تومان
   تعداد صفحات : 160 صفحه
    نوع فایل : Word

     کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری 

     فهرست مطالب

     پیشگفتار 10
     مقدمه 11

     فصل اول 13
     رفتار انسان ، شخصیت ، نگرش ، ادراک 13
     مفهوم رفتار 13
     شخصیت 14
     تئوری روانکاوی 15
     نظریه روانکاوی و راهبرد تبلیغاتی 15
     نظریه خصیصه 15
     شخصیت جذاب و طریقه ساختن آن 16
     شناخت نگرش به مثابه کلیدی برای کنترل رفتار 18
     نگرش: 19
     بررسی صفات عمده نگرش ها و ماهیت آنها 20
     کارکردهای نگرش مشتریان 21
     ادراک 23
     عوامل موثر بر ادراک 25
     عوامل بیرونی 26
     عوامل بیرونی 27
     عوامل درونی 27

     فصل دوم 29
     شکل گیری تغییر باور ، نگرش و رفتار 29
     چگونگی شکل گیری باورها ، نگرش ها و رفتارها 30
     شکل گیری مستقیم باورها ، نگرش ها و رفتارها 30
     شکل دهی مستقیم باورها 30
     شکل دهی مستقیم نگرش ها 31
     دیدگاه تأثیر رفتاری 32
     فرایند دیدگاه های تصمیم گیری 35
     تکنیک های تأثیر رفتاری برای تغییر رفتار 36
     تکنیک خودشیرینی 36
     تکنیک پا لای درب 36
     تکنیک در توی صورت 37
     تکنیک یک تومان هم یک تومان است 38

     فصل سوم 39
     طراحی استراتژی ارتباطات اقناعی 39
     ارتباطات اقناعی 39
     طراحی استراتژی ارتباطی 39
     گام های اساسی در طراحی استراتژی ارتباط عبارتند از : 40
     تعیین هدفها : گام اول 41
     برای تعیین اهداف دو وظیفه ضروری است : 41
     1- بررسی مشکل مشتری 41
     2- تصمیم گیری و توافق بر سر اهداف ارتباط 42
     تجزیه و تحلیل مخاطب یا گام دوم 43
     طرح مسئله : گام سوم 45
     جنبه هایی از طراحی استراتژی 45
     مهارت های مصاحبه کردن و گوش دادن 45
     ارزشیابی استراتژی ارتباطی 47

     فصل چهارم 49
     طرح های پایه ای اقناع مشتریان 49
     طرح محرک – پاسخ 52
     بعضی از کاربردهای طرح محرک – پاسخ 53

     فصل پنجم 55
     ارزش آفرینی برای مشتریان 55
     استراتژی مربوط به ارزش آفرینی 57
     توسعه سازمانی 59

     فصل ششم 61
     تحلیل رفتار مشتری 61
     آثار طول مدت رخداد 62
     آثار دلیل تراشی 63
     اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری 64
     اصل اول : 64
     اصل دوم : 65
     اصل سوم : شادی را بخش کنید و رنج را در آن بگنجانید 66
     اصل چهارم : 67
     اصل پنجم : 67

     فصل هفتم 69
     نگرش و رفتار فروشندگان کالا و خدمات 69
     نگرش و رفتار فروشنده 69
     کالبد شکافی فروش 71
     درک نیازهای مشتری 71
     انگیزه لازم برای نگه داشتن مشتریان 71
     انتظارات مشتری از فروشنده 72
     ایجاد انگیزه در مشتری 73
     مواردی که فروشنده باید از آن پرهیز کند : 73
     چگونه فکر خریدار را بخوانیم 74
     ویژگی های یک فروشنده 74
     توصیف بعضی از ویژگی های یک فروشنده 75
     نکته هایی در مورد نیاز مشتریان 76
     اهمیت ارتباط بین فروشنده و خریدار 77
     چگونه نیازهای مشتری را درک کنیم 77
     نیازهای مادی و معنوی 78
     مراحل برقراری تماس 79
     برقراری تماس غیر حضوری 80

     فصل هشتم 85
     مشتری در مقام شریک 85
     راهی برای جذب اعتماد مشتری : 87
     ویژگی های مشارکت : 88
     نکاتی درباره نگرش مشارکت محوری مشتری : 89
     عواملی که موجب تقویت مشارکت با مشتری می شود : 89
     ارتباط پرشور : 92
     تشویق مشتری به داشتن صراحت و صداقت : 93
     رهبران در نقش مربی 96

     فصل نهم 98
     طراحی استراتژی خدمات 98
     نیازهای مشتریان 98
     عوامل تأثیر گذار بر احساس مشتریان 99
     عوامل روانی 99
     وجهه شرکت 100
     نیازها و ادراکات 100
     مدیریت ادراکات و انتظارات 101
     دسته بندی مشتریان 101
     دستیابی به سطح کیفیت ایده آل 102
     چگونگی پرسش در مواجهه با مشتری : 103
     انواع سؤالات : 104
     کاربر این سه نوع سؤال عبارتند از : 104
     ارائه خدمات به مشتری در عمل 105
     ایرادات و اعتراضات مشتریان و مدیریت آن 105
     ضرورت بررسی شکایت مشتریان : 107
     پاسخ به یک شعار 107
     پاسخ به اعتراضات مشتریان 108
     قواعد طلایی مدیریت بر اعتراضات و ایرادات مشتری 109

     فصل دهم 112
     اندازه گیری رضایت مشتری (مصرف کننده) 112
     ابزارهای ارزیابی 113
     جدول 114
     طراحی پرسشنامه های رضایت مشتری و کاربرد آن : 115
     تعیین خواسته های مشتری : 115
     شناسایی ابعاد کیفیت : 116
     روش رخداد بحرانی 119
     رخدادهای بحرانی 120
     طبقه بندی رخدادهای بحرانی : 121
     صنعت بانکداری 121
     رخدادهای بحرانی ، سرفصل های مربوط 122
     بر اساس جدول رخدادهای مذکور نمونه 124
     نمونه ای از طرح پاسخنامه به روش لیکرت 126
     امتیازات انحراف و مجذور امتیازهای انحراف 128
     شناسایی خواست های مهم مشتری : 128

     فصل یازدهم 129
     ارتبااطت و روابط انسانی 129
     ارتباط با خود : 129
     خویشتن و ارتباط با دیگران : 131
     چرخه حیاتی یک رابطه : 131
     به سوی پیوند : 132
     در جهت جدایی: 134
     پنجره جوهاری : 135
     مجموع 137
     خودگشودگی یا خود افشایی : 139
     اهمیت خودگشودگی یا خود افشایی : 139
     لذا خودگشودگی یا خودافشایی موجب می شود : 140
     راهنمایی های برای «خودگشودگی» : 142
     اصول ارتباط 144
     اثربخشی ارتباطات : 145
     ویژگیهای اثربخشی : 146
     ارتباط اثربخش با دیگران : 146
     حمایتگری: 148
     مثبت گرایی : 149
     تساوی : 149

     فصل دوازدهم 150
     چگونه ارتباط سازنده برقرار کنیم 150
     موانع ارتباط مؤثر 155
     تکنیک های ابراز وجود 157
     نیروی شگفت انگیز کلمات : 158
     منابع مورد استفاده 160        دانلود پایان نامه کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری , دانلود پروژه کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری , پروژه کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت