موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

  دانلود متن کامل | 12000 تومان
   تعداد صفحات : 121 صفحه
    نوع فایل : Word

     موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران 

     فهرست مطالب


     چکیده 11
     مقدمه 12

     بخش اول : کلیات
     فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
     1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16
     1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19
     1-3 سابقه تقتین 20
     فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
     2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22
     2-2 در مرحله دادرسی 23
     2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
     - زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24
     - مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24
     فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن
     3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب
     - مرجع دادسرایی 27
     - مرجع دادرسی 30
     الف : دادگاه کیفری استان 31
     ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31
     3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32
     فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب
     4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34
     4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35
     فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری
     5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی
     الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38
     ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41
     5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42

     بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب
     فصل اول: فوت
     کلیات 45
     1- تعاریف
     1-1-1 معنای فوت 46
     الف ) مرگ ظاهری 46
     ب) کما 47
     ج) مرگ مغزی 48
     د) حکم موت فرضی 50
     2-1-1 :معنای مجازات شخصی
     2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها
     1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51
     2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53
     3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54
     3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی
     1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55
     2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56
     3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59
     4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60
     5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61
     6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61
     4-1 : نمونه کاربردی 62
     فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
     کلیات 64
     1-2 : معنای گذشت 64
     2-2 : جرایم قابل گذشت 65
     3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت
     الف : روش ضابطه قانونی 65
     ب: روش احصای قانونی 66
     ج: روش قانون گذار ایران 66
     4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
     1-4-2 : تعریف شاکی 70
     2-4-2 :تشریفات گذشت 71
     3-4-2 : شرایط گذشت کننده
     الف: حق تمتع 71
     ب: اهلیت استیفاء 72
     5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73
     فصل سوم : نسخ مجازات قانونی
     کلیات 77
     1- تعریف 77
     2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی
     1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78
     3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80
     و قبل از صدور حکم
     3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80
     فصل چهارم : عفو
     کلیات 83
     4-1 : تعریف 83
     4-2 :انواع عفو
     الف: عفو عام 84
     ب: عفو خاص 85
     4-3 : آثار عفو
     الف : آثار عفو عام 86
     ب: آثار عفو خاص 86
     فصل پنجم : اعتبار امر مختومه
     کلیات 90
     1-5 : تعریف 90
     2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90
     3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94
     فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات
     6-1 : تعریف 97
     6-2 : علت وضع مرور زمان
     الف : دلایل موافقان 98
     ب: دلایل مخالفان 99
     6-3 : انواع مرور زمان
     1-3-6: مرور زمان شکایت 99
     2-3-6: مرور زمان تعقیب 100
     3-3-6 : مرور زمان مجازات 100
     6-4 قطع مرور زمان
     الف : علل انقطاع مرور زمان 101
     ب : آثار انقطاع مرور زمان 102
     6-5 تعلیق مرور زمان 102
     6-6 آثار مرور زمان 103
     6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103
     فصل هفتم : جنون
     کلیات 108
     1-7 تعریف جنون 108
     2-7 انواع جنون
     الف : جنون ادواری 109
     ب: جنون دایمی 109
     3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم
     1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109
     2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110
     نتیجه گیری 113
     پیشنهادات 114
     منابع و ماخذ 117       دانلود موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , دانلود پایان نامه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , کارتحقیقی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
پیگیری و دانلود مجدد
ایمیل  :       
کد پیگیری :
جستجو در سایت
آخرین محصولات
امکانات سایت